Průběh ocenění

Zde uvádím jednoduchý postup průběhu ocenění, který používám já. U jiných kolegů může být tento postup odlišný. Rozdíly jsou často v požadované záloze, provedení místního šetření, době vypracování a způsobu předání odhadu.

Pro ocenění je samozřejmě lepší, jsou-li k dispozici nějaké podklady, zejména dokumentace objektů, výpis z katastru nemovitostí apod., avšak odhad lze zcela bez problémů zpracovat i v případě, kdy klient žádné podklady k dispozici nemá.

Na začátku každého ocenění je samozřejmě poptávka klienta (nejlépe telefonicky, či e-mailem). V rámci prvotního kontaktu se klienta zeptám na požadovaný účel odhadu a na nemovitost jako takovou (přibližná velikost, poloha, množství a stav podkladů apod.). Na základě těchto informací klientovi podrobně vysvětlím, co mu mohu nabídnout a za jakých podmínek. V případě, že mi klient sdělí přesnou adresu, či parcelní číslo, prohlédnu si nemovitost on-line a sdělím přesnou cenu za zpracování odhadu. Pokud klient s nabízenou cenou souhlasí, je s ním domluven čas tzv. místního šetření, které se vždy koná v místě oceňované nemovitosti za přítomnosti odhadce a objednatele ocenění či jeho zástupce - bez tohoto šetření nelze provést odhad s požadovanou mírou přesnosti, nemohu ocenit něco, co jsem neviděl. Termín místního šetření se přizpůsobuje požadavkům klienta. Při místním šetření je provedena kontrola stavu a úplnosti podkladů (pokud jsou k dispozici), není-li v podkladech dokumentace objektu, je objekt rámcově zaměřen laserovým dálkoměrem, dále je vždy pořízená fotogalerie nemovitosti jak zvenku, tak zevnitř a s klientem je vyplněn krátký dotazník o celkovém stavu nemovitosti. Na základě zjištěných skutečností je klientovi sdělena konečná cena za vypracování odhadu, pokud s ní klient souhlasí, je sepsaná závazná objednávka odhadu a následně jej začnu vypracovávat. Při místním šetření není ve většině případů vyžadována záloha.

Po provedení místního šetření a doplnění podkladů probíhá samotné vyhotovení odhadu. Standardní doba pro jeho vypracování je přibližně 1 týden, po domluvě s klientem je možné sjednat lhůtu kratší, nejméně však 24 hodin. Ihned po uzavření odhadu a stanovení výsledku klienta kontaktuji a sdělím mu odhadovanou cenu jeho nemovitosti. Zároveň s ním domluvím čas a místo předání písemného vyhotovení odhadu.

Po vypracování je klientovi předán odhad osobně na místě a v čase, které si klient určí - vždy se přizpůsobím. Klient obdrží dvě vyhotovení. Platba za odhad probíhá v plné výši v hotovosti při předání hotového dokumentu, eventuálně dle předchozí dohody i jinak.