Podklady

Zde jsou uvedeny podklady, které jsou pro ocenění nemovitosti potřebné. Čím více podkladů je k dispozici, tím je odhad přesnější, rychlejší a samozřejmě i levnější. Po dohodě s klientem je možné všechny nezbytné potřebné podklady opatřit dodatečně a odhad je tak možné provést i v případě, že klient nemá aktuálně k dispozici vůbec nic.

Nezbytné podklady:

 • výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví,
 • kopie snímku katastrální mapy,
 • geometrický plán v případě, kdy nemovitost není zapsána v katastru nemovitostí,
 • regulativy vyplývající z územního plánu.

 

Podklady pro zpřesnění odhadu:

 • doklady o vlastnictví nemovitosti (např. kupní smlouva),
 • dokumentace skutečného provedení stavby,
 • dokumentace provedených změn staveb (např. nástavby, přístavby apod.),
 • kolaudační rozhodnutí oceňované nemovitosti,
 • informace o napojení stavby na inženýrské sítě – stávající i možné budoucí,
 • doklady omezující vlastnická práva (např. smlouvy o věcných břemenech),
 • dříve zpracované odhady a znalecké posudky.

 

V případě, že je nemovitost pronajímána, jsou navíc potřebné následující podklady:

 • nájemní smlouvy,
 • vyúčtování nákladů na správu a provoz nemovitosti,
 • doklady o roční platbě daně z nemovitosti,
 • pojistné smlouvy k nemovitosti.